หน้าหลัก

    

 

วันที่ 5  มิถุนายน 2562  เวลา  13.00 น. นางชีวัน ศิริรัตน์ เกษตรอำเภอทับคล้อ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทับคล้อ  ให้การต้อนรับ  นายวีรชัย  เข็มวงษ์   เกษตรจังหวัดพิจิตร  มาเยี่ยมเยียนพร้อมให้แนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดพิจิตร   ตามแนวคิดและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ด้านการเกษตรจังหวัดพิจิตร PJ-STM :   Phichit Strategy Targeting Management  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทับคล้อ    จังหวัดพิจิตร 

562019_๑๙๐๖๐๕_0007
562019_๑๙๐๖๐๕_0001
562019_๑๙๐๖๐๕_0002
562019_๑๙๐๖๐๕_0003

 เกษตรอำเภอทับคล้อ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน มิถุนายน  2562  โดยแจ้งนโยบายสำคัญ  ได้แก่ 1.เร่งรัดให้เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะปลูกอ้อยโรงงานตามที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล  มีความประสงค์จะเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชอันตรายของกรมวิชาการเกษตร  เกษตรกรผู้เพาะปลูกอ้อยทั้งหมดที่ต้องการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชอันตราย  เช่น  พาราควอต  ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส  จะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร     2. ประกาศจังหวัดพิจิตร  เรื่อง  กำหนดให้เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร พ.ศ. 2562 3. โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชหลังนา  ปี 2561/62อำเภอทับคล้อ  มีผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ  เกษตรกร 149 ราย  212  แปลง  พื้นที่  2,138  ไร่  พร้อมทั้งมอบรางวัลและ      ใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ให้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านวังแดงเหนือ  

9649
S__5562391
S__5562392
S__5562394
99202
S__12541955
S__12541956
S__12541962
S__12541963
S__12541965

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอทับคล้อร่วมกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอทับคล้อ (ศพก.) จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) เพื่อให้เกษตรกรมีความพร้อมก่อนการเริ่มต้นฤูดการผลิตใหม่ โดยมีนายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล นายอำเภอทับคล้อ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) หมู่ที่ 14 บ้านคลองห้วยหลัว ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการถ่ายทอดความรู้ การให้บริการด้านการเกษตรต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และการจัดทำสถานีการเรียนรู้หลัก 3 สถานี คือ
1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว (ฮอร์โมนไข่, จุลินทรีย์หน่อกล้วย, บีที)
2. การลดต้นทุนการผลิตข้าว (แมลงศัตรูพืชและการใช้ธาตุอาหารรอง)
3. การลดต้นทุนการผลิตข้าว (การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน)

60306785_2266784076984762_8257030646094888960_n
ฟิวเดย์_๑๙๐๕๒๑_0007
ฟิวเดย์_๑๙๐๕๒๑_0009
ฟิวเดย์_๑๙๐๕๒๑_0023
ฟิวเดย์_๑๙๐๕๒๑_0033
ฟิวเดย์_๑๙๐๕๒๑_0042
ฟิวเดย์_๑๙๐๕๒๑_0051
ฟิวเดย์_๑๙๐๕๒๑_0052
ฟิวเดย์_๑๙๐๕๒๑_0067
ฟิวเดย์_๑๙๐๕๒๑_0078
ฟิวเดย์_๑๙๐๕๒๑_0088
ฟิวเดย์_๑๙๐๕๒๑_0095
ฟิวเดย์_๑๙๐๕๒๑_0097

วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางชีวัน ศิริรัตน์ เกษตรอำเภอทับคล้อ พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทับคล้อ  เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  ครั้งที่  2  ปีงบประมาณ  2562  โดย  นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและเยี่ยมชมการบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่  วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล  สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร ณ วัดวังกระชัน หมู่ 5 ตำบลท้ายทุ่ง    อำเภอทับคล้อ  จังหวัดพิจิตร

78327
78330
78337
78338
78345
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่วังกระชัน_๑๙๐๓๒๙_0031
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่วังกระชัน_๑๙๐๓๒๙_0032
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่วังกระชัน_๑๙๐๓๒๙_0053
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่วังกระชัน_๑๙๐๓๒๙_0106