หน้าหลัก

    

  • โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูก ข้าว, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง (แยกตามชนิดพืช)
  •     
  • ประชาสัมพันธ์เตือนการระบาดของแมลงในนาข้าว พบเจอ พบเห็น ติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอทับคล้อ —->> แมลงหล่า
  • มาตราการแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563/64 —–>> มาตราการ
  • ประกาศรายชื่อผู้ร่วมโครงการและจ้างงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ (ทั้ง 3 รอบ)  —->> ประกาศ
  • การเผยแพร่ความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  —->>     พระราชบัญญัติ พ.ศ.2540
  • รณรงค์ให้เกษตรกรหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร  —–>> ข่าวประชาสัมพันธ์
  • โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ —->> 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษีใหม่

 

  • สำนักงานเกษตรอำเภอทับคล้อ ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอทับคล้อ (ก.ช.ภ.อ.) เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งในเขตอำเภอทับคล้อ จำนวน 4 ตำบล 46 หมู่บ้าน เกษตรกรจำนวน 733 ราย พื้นที่ทั้งหมด 9,698.50 ไร่ วงเงินขอรับความช่วยเหลือทั้งอำเภอ 10,809,655.50 บาท