คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พศ. 2558
สำนักงานเกษตรอำเภอทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร