กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่น่าสนใจของอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

๑. กลุ่มอนุรักษ์สมุนไพรบ้านทับคล้อ ๒.กลุ่มโคกกระถินแปรรูปผลผลิตเกษตร
๓. กลุ่มผลิตภัณฑ์ผักตบชวาสายสมบูรณ์ ๔.โรงสีชุมชนบ้านเขาตะพานนาก
  ๕. แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านวังแดงเหนือ
   
   

 

กลับสู่หน้าหลัก