ทับคล้อเมืองสะอาด ตักบาตรเขาทราย หลวงพ่อใหญ่มิ่งขวัญ สืบสานวันสงกรานต์ พุทธสถานวัดสวน ข้าวเจ้าล้วนพันธุ์ดี ผู้คนมีน้ำใจงาม 
     
"ผลิตสารชีวภัณฑ์ ป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช"

"เครือข่าย ศพก."

"ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ"

"ขับเคลื่อนไทยนิยัมฯครั้งที่2"
| | | กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มุ่งมันในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน | | | 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงโดย : นายกิตติพัฒน์ อินทรประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
เมื่อวันที่ : 2 November, 2018 2:59 PM
Email : tapkhlo@doae.go.th
facebook : สำนักงานเกษตร อำเภอทับคล้อ