ข้อมูลพื้นฐานและประวัติความเป็นมา อำเภอทับคล้อ
จังหวัดพิจิตร

 

ประวัติความเป็นมาของอำเภอทับคล้อ

อำเภอทับคล้อเดิมเป็นหมู่บ้านหนึ่ง   ซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอตะพานหิน เนื่องจากมีลักษณะธรรมชาติ มีสภาพพื้นที่เป็นป่าไม้เบญจพรรณ มีไม้ตะคร้อขึ้นมากเกือบเต็มพื้นที่ จึงเรียกบ้านตะคล้อต่อมาได้เปลี่ยนเป็นบ้านทับคล้อ ทับคล้อได้เป็นกิ่งอำเภอโดยแยกออกจากอำเภอตะพานหิน
เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ และยกวิริยะฐานะเป็นอำเภอทับคล้อ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๐ ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น ๔ ตำบล
๕๖ หมู่บ้าน

ที่ตั้งและอาณาเขตของอำเภอทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร อยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย อยู่เส้นรุ่งที่ ๑๖ องศา ๐๓ ลิปดาเหนือ เส้นละแวงที่ ๑๐๐ องศาลิปดาตะวันออก มีพื้นที่ทั้งหมด ๒๔๓,๖๙๗.๕ ไร่ มีอาณาเขตติดต่อดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอชนแดน,อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
การตั้งถิ่นฐานของเกษตรกร การตั้งถิ่นฐานของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอทับคล้อ โดยทั่วไปมีการตั่งถิ่นฐานหมู่บ้านเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ติดทางคมนาคม และแหล่งน้ำธรรมชาติ และมีบางส่วนที่อาศัยอยู่บริเวณไร่นาของเกษตรกร ภาษาที่ใช้มีทั้งภาษาไทยภาคกลางและภาษาท้องถิ่น
สภาพภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอทับคล้อเป็นที่ราบลุ่ม มีพื้นที่ราบสูง ซึ่งเป็นภูเขาเป็นหย่อมๆ บ้าง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดต่อกับเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ พื้นที่จะมีความลาดเขาจากทิศตะวันออกไปสู่ทิศตะวันตก สภาพพื้นที่ค่อยข้างราบเรียบมีน้ำท่วมขังในฤดูฝน ส่วนในฤดูแล้งจะขาดน้ำเนื่องจากอำเภอทับคล้ออยู่นอกเขตชลประทานทั้งหมด
การคมนาคม การคมนาคมมีถนนสายหลักที่ติดต่อกับอำเภออื่น ๒ สาย คือ สายทับคล้อ-วังทอง และสายตะพานหิน-เพชรบูรณ์ ส่วนถนนที่ใช้ติดต่อกันระหว่างหมู่บ้าน ซึ่งมีถนนของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทและถนนลูกรัง ติดต่อกันได้ทุกหมู่บ้านได้สะดวกพอสมควร
การปกครอง การปกครอง แบ่งการปกครองเป็น ๔ ตำบล ๕๖ หมู่บ้าน ดังนี้
ตำบลทับคล้อ มี ๑๑ หมู่บ้าน
ตำบลท้ายทุ่ง มี ๑๙ หมู่บ้าน
ตำบลเขาเจ็ดลูก มี ๑๒ หมู่บ้าน
ตำบลเขาทราย มี ๑๔ หมู่บ้าน

กลับสู่หน้าหลัก