ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
บ้านคายน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

                 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านคายน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เป็นศูนย์เรียนรู้ที่จัดตั้งเมื่อปีงบประมาณ 2550 ปัจจุบันมีการดำเนินงานด้านเกษตรต่างๆ ทั้ง การเพาะเห็ดนางฟ้า  การเลี้ยงหมูหลุม  การเลี้ยงปลา  การปลูกผัก   การเพาะพันธุ์ไม้ เตาน้ำส้มควันไม้ โดยเฉพาะการผลิตเห็ดนางฟ้า เป็นแหล่งเรียนรู้ตั้งแต่การเขี่ยเชื้อเห็ดนางฟ้า การทำก้อนเชื้อ การทำวัสดุเพาะ และการดูแล จนกระทั่งการเก็บเกี่ยวเพื่อจำหน่ายผลผลิตจุดถ่ายทอดต่อไป